ترانسفورماتور نیروگاه خورشیدی

در سالیان اخیـر، رشد روزافزون نیاز به انـرژی الکتریـکی و تجدیـد‌ناپذیـری سوخت‌های فسـیلی از یک‌سـو و افزایـش آلودگـی‌هـای زیسـت محیطی از سوی دیگر، منـجر به ایـجاد عاملی محرک برای پژوهشگران و سرمایه گذاران بخش انرژی در تامین انرژی الکتریـکی از منابع تجـدیدپذیر، پـاک و قابل اطمینان شده است. در میان منابع تجدید‌پذیر، تامین برق از طریق انرژی خورشیدی با توجه به پتانسیل تابش در مناطق وسیعی از کشور از ایمن‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌ها می‌باشد. ترانسـفورماتـورها از اجزای اصلی و مهـم نیروگـاه‌های خورشیدی در زمینه تولید و توزیع انرژی می‌باشند. ولتاژ DC تولیدی توسط سلول‌های فتوولتاییک توسط اینورترها به ولتاژ AC تبدیل شده و در نهایت از طریق این ترانسفورماتورها به شبکه متصل می‌شوند.
این ترانسفورماتورها می‌توانند به دو صورت کاهنده و یا افزاینده در شبکه قرار گیرند و طراحی آنها  می‌بایست به نحوی باشد که عملکرد طولانی مدت و پایدار این تجهیز را تضمین نماید. با توجه به اتصال مستقیم اینگونه ترانسفورماتورها به اینورتر خورشیدی، به صورت معمول ولتاژ ورودی آنها دارای مولفه DC و هارمونیک‌های مرتبه بالا بوده که می‌تواند باعث وارد آمدن آسیب جدی به سیم‌پیچ‌ها و به تبع محدود نمودن عملکـرد ترانسفـورماتور شود. لذا ملاحظات فنی متعددی نیاز است که در طراحی این ترانسفورماتورها در نظر گرفته شود تا مشکلات عملکردی و محدودیت‌های عنوان شده در فوق به نحو مقتضی رفع گردد.
به دلیل وجود اضافه ولتاژهای فرکانس بالا ناشی از عملکرد عناصر الکترونیک قدرت در اینورترهای خورشیدی، می‌بایست ملاحظات عایقی مربوطه در طراحی سیم‌پیچ‌ها در نظر گرفته شود. همچنین لازم است تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از انتقال این اضافه ولتاژها بین‌ سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه اتخاذ گردد. در طراحی حرارتی این ترانسفورماتورها می‌بایست تاثیرات هارمونیک‌ها، بارهای راکتیو، تغییرات دمای محیط و… مد نظر قرار گیرد.گروه صنعتی آریا ترانسفو قادر اسـت با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب و نرم‌افزارهای پیشرفته، تمامی الزامات مربوط به طراحی و تولید ترانسفورماتورهای نیروگاه خورشیدی را رعایت نموده و محصولی با بهترین عملکرد و کیفیت را ارائه نماید.