ترانسفورماتورهای روغنی تک فاز

ترانسفورماتور تک فاز اغلب در شبکه‌های توزیع برق و جهت کاهش سطح ولتاژ در مناطـق مسکونـی و تجاری استـفاده می‌شـود. همچنین با توجه به تقـاضـای اندک برق در مناطـق غیرشهـری به ویژه در مناطقی که زیر‌ساخت‌های مناسب خطوط انتقال سه‌فاز ایجاد نشـده اسـت، جهت تامین بارهای تک فاز اغلب از ترانسفورماتورهای تک فاز استفاده می گردد. از جمله موارد بکارگیری ترانسفورماتورهای تک فاز می توان به تغذیه بارهای کوچک، پراکنده و دورافتاده نظیر تغذیه دوربین‌های جاده، ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان، تغدیه کلیدهای هوایی و برق رسانی به مزارع کشاورزی، دامداری، استخرهای پرورش ماهی اشاره نمود.
از مزیت­های ترانسفورماتورهای تـک فاز می توان به سهولت جایـگزینی، حمل و نقل و تعمیـرات آسان آن اشـاره کرد. از طرفی با توجـه به افـزایـش قیـمت حامل­‌های انـرژی در کشـور، استـفاده از ترانسفورماتورهای تـک فاز که دارای تلـفات بی­‌باری کمتـری نسبت به ترانسفورماتورهای سه فاز هستند، هزینه کمتری را در پی خواهد داشت.
ترانسفورماتورهای تک فاز گروه صنعتی آریا ترانسفو از نوع روغنی و کنسـرواتوری می‌باشد. این نوع ترانسفورماتورها در سه توان 10، 15 و 25 کیلوولت آمپر و ردیف ولتاژ 20 کیلوولت تولید می‌شوند.